انواع کره: کره پاستوریزه حیوانی نگاهی به انواع
محصول
کره پالود
تمامی محصولات

کره پاستوریزه حیوانی
در بسته‌بندی فرمسیل

وزن:

۱۰، ۱۵ و ۲۰ گرم

توضیحات:

این محصول از خامه شیر تازه گاو به دست می آید و محتوی حداقل ۸۲ درصد چربی و حداکثر ۱۸ درصد مواد غیر چرب (۱۶ درصد رطوبت و ۲درصد ماده خشک بدون چربی) می باشد.
این فرآورده در چهار نوع زیر تولید می شود:
کره لاکتیکی بدون نمک: به ماده اولیه این محصول، باکتری های تولید کننده اسید لاکتیک افزوده گردیده که باعث ایجاد طعم کمی ترش و دلپذیر شده است. کره لاکتیکی بانمک: فرآورده ای است که به ماده اولیه آن علاوه بر باکتری های تولید کننده اسید لاکتیک، نمک نیز اضافه می شود . کره غیر لاکتیکی بدون نمک: فرآورده ای است که به ماده اولیه آن باکتری های تولید کننده اسید لاکتیک افزوده نشده و به ``کره شیرین`` معروف است، این محصول جهت تولید روغن زرد یا روغن حیوانی و صبحانه مورد مصرف قرار می‌گیرد. کره غیر لاکتیکی بانمک: محـصـولی که در آن مـاده اولیه باکتـری هـای تولیـد کننده اسید لاکتیک به آن اضافه نشده و مقـداری نمک مطابق استــاندارد به آن اضافه می گردد

(یک قاشق کره پاستوریزه بدون نمک معادل ۱۵ گرم)

کره پاستوریزه حیوانی
در بسته‌بندی فویل

وزن:

۵۰ گرم، ۱۰۰ گرم

توضیحات:

این محصول از خامه شیر تازه گاو به دست می آید و محتوی حداقل ۸۲ درصد چربی و حداکثر ۱۸ درصد مواد غیر چرب (۱۶ درصد رطوبت و ۲درصد ماده خشک بدون چربی) می باشد.
این فرآورده در چهار نوع زیر تولید می شود:
کره لاکتیکی بدون نمک: به ماده اولیه این محصول، باکتری های تولید کننده اسید لاکتیک افزوده گردیده که باعث ایجاد طعم کمی ترش و دلپذیر شده است.
کره لاکتیکی بانمک: فرآورده ای است که به ماده اولیه آن علاوه بر باکتری های تولید کننده اسید لاکتیک، نمک نیز اضافه می شود .
کره غیر لاکتیکی بدون نمک: فرآورده ای است که به ماده اولیه آن باکتری های تولید کننده اسید لاکتیک افزوده نشده و به ``کره شیرین`` معروف است، این محصول جهت تولید روغن زرد یا روغن حیوانی و صبحانه مورد مصرف قرار می‌گیرد.
کره غیر لاکتیکی بانمک: محـصـولی که در آن مـاده اولیه باکتـری هـای تولیـد کننده اسید لاکتیک به آن اضافه نشده و مقـداری نمک مطابق استــاندارد به آن اضافه می گردد.

(یک قاشق کره پاستوریزه بدون نمک معادل ۱۵ گرم)

کره پاستوریزه حیوانی
در بسته‌بندی رول

وزن:

رولی ۲۰۰ و ۴۰۰ گرم

توضیحات:

این محصول از خامه شیر تازه گاو به دست می آید و محتوی حداقل ۸۲ درصد چربی و حداکثر ۱۸ درصد مواد غیر چرب (۱۶ درصد رطوبت و ۲درصد ماده خشک بدون چربی) می باشد.
این فرآورده در چهار نوع زیر تولید می شود:
کره لاکتیکی بدون نمک: به ماده اولیه این محصول، باکتری های تولید کننده اسید لاکتیک افزوده گردیده که باعث ایجاد طعم کمی ترش و دلپذیر شده است.
کره لاکتیکی بانمک: فرآورده ای است که به ماده اولیه آن علاوه بر باکتری های تولید کننده اسید لاکتیک، نمک نیز اضافه می شود .
کره غیر لاکتیکی بدون نمک: فرآورده ای است که به ماده اولیه آن باکتری های تولید کننده اسید لاکتیک افزوده نشده و به ``کره شیرین`` معروف است، این محصول جهت تولید روغن زرد یا روغن حیوانی و صبحانه مورد مصرف قرار می‌گیرد.
کره غیر لاکتیکی بانمک: محـصـولی که در آن مـاده اولیه باکتـری هـای تولیـد کننده اسید لاکتیک به آن اضافه نشده و مقـداری نمک مطابق استــاندارد به آن اضافه می گردد.

(یک قاشق کره پاستوریزه بدون نمک معادل ۱۵ گرم)